ABSULUTORIUM DLA WÓJTA GMINY

W dniu 30.06.2021 roku odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Bedlno podczas której obecni radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Bedlno wotum zaufania po przedstawieniu „Raportu o stanie Gminy Bedlno za rok 2020” oraz wotum zaufania z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2020. Podczas Sesji Wójt Gminy Józef Ignaczewski przedstawił radnym informację w zakresie zrealizowanych inwestycji w 2020 r., pozyskanych na ten cel zewnętrznych środków finansowych oraz wykonanych dochodów i wydatków Gminy.

Za realizację i wykonanie zadań w 2020 roku radni podziękowali Wójtowi Gminy oraz Skarbnikowi Gminy brawami oraz wiązankami kwiatów.

Wójt Gminy podziękował za udzielone mu wotum zaufania i absolutorium wszystkim, którzy przyczynili się do osiągniętych wyników oraz wykonanych zadań w 2020 roku w szczególności radnym, sołtysom, druhom z OSP, organizacjom pozarządowym, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy a także mieszkańcom Gminy Bedlno za pomoc i zrozumienie w wykonywaniu zgłoszonych przez nich zadań.

W trakcie obrad Sesji Rady Gminy Bedlno ślubowanie złożyła Pani Anna Jaros – nowo wybrany Radny Gminy Bedlno. Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy dla społeczności lokalnej.