Zaproszenie Na XXIV Sesję Rady Gminy Bedlno 30 Czerwca 2021 Roku (Tj. Środa) Godz. 13:00.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

Złożenie ślubowania przez nowo wybraną Radną.

Debata nad Raportem o Stanie Gminy Bedlno za 2020 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bedlno wotum zaufania za rok 2020,

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe, informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie oraz informacja o stanie mienia JST.

Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bedlno wydanej w dniu 9 czerwca 2021 roku o wykonaniu budżetu Gminy Bedlno za 2020 rok w odniesieniu do przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie oraz informacji o stanie mienia JST.

Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2020 rok.

Odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bedlno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2020 rok.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania
  z wykonania budżetu za 2020 rok;
 • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2020 rok
 • zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata  2021-2033,
 • wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2021 rok;
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
 • zmiany składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej;
 • zmiany składu osobowego stałej Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska;
 • wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Kutnowskiego części zadań z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2021;
 • sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bedlno.

 

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Bedlno.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bedlno.

Sprawy różne.

            Informuje się, że w dniu 30 czerwca 2021 r. sesja odbędzie się o godz. 13:00 . Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-coV-2,  obrady sesji odbędą się bez udziału sołtysów, publiczności oraz mediów. Obrady będzie można oglądać on-line, w podanym wcześniej linku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Ratajczyk