Konkurs „Najpiękniejszy ogródek w Gminie Bedlno”

Mieszkańcy Gminy Bedlno 

Serdecznie zapraszam mieszkańców do zgłaszania udziału w pierwszej edycji konkursu pn. „Najpiękniejszy ogródek w Gminie Bedlno” w 2021 roku.

Konkurs ma na celu podtrzymanie kultury oraz tradycji pielęgnacji krajobrazu wiejskiego, estetyki oraz ochrony środowiska. Konkurs ma charakter edukacyjny.
Poprzez zachowanie rodzimej kultury wiejskiej, konkurs traktowany jest jako wizerunek i promocja Gminy Bedlno.

Warunku uczestnictwa w Konkursie:

  • wypełnienie karty zgłoszenia oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu (karta zgłoszenia i oświadczenie dostępne na stronie www.bedlno.pl lub w Urzędzie Gminy Bedlno, pok. nr 14 i 28),
  • dostarczenie materiałów (zdjęć w ilości do 15 sztuk sporządzonych w formie papierowej/elektronicznej) przedstawiających zgłaszany ogródek,
  • wyrażenie zgody na przekazanie materiałów, o których mowa w ppkt. b) na rzecz Organizatorów, wraz z nieograniczonym prawem ich używania,
  • w Konkursie udział wezmą osoby, które dostarczą karty zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, w którym przeprowadzony jest Konkurs,
  • zgłoszenia należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno pok. nr 14 z dopiskiem: „Konkurs – Najpiękniejszy ogródek w Gminie Bedlno” lub elektronicznie na adres ug@bedlno.pl

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski