Zaproszenie na XXII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno  26 kwietnia 2021 roku (tj. poniedziałek) godz. 12:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2021-2026;

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2021 rok;

c) współdziałania Gminy Bedlno z Gminą Oporów przy realizacji zadania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej odnawialnych źródeł energii.

Interpelacje i zapytania Radnych.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy. 

            Informuje się, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. sesja odbędzie się o godz. 12:00 . Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  obrady sesji odbędą się bez udziału sołtysów, publiczności oraz mediów. Obrady będzie można oglądać on-line, w podanym wcześniej linku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.

Przewodnicząca  Rady  Gminy 

Anna Ratajczyk