STANOWISKO GMINY BEDLNO W SPRAWIE REKOMENDACJI DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ DO OPRACOWANIA PROJEKTÓW ORGANIZACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekomendacje dla dyrektorów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno do opracowania projektów organizacji szkół na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe, Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, § 13. ust.1 i 2 oraz po dokonaniu analizy sytuacji demograficznej w poszczególnych szkołach, potrzeb szkół w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także wydatków poniesionych na oświatę w 2020 roku.

Zaproponowaliśmy uwzględnienie w projektach organizacji łączeń klas zgodnie z przepisami prawa oraz liczebnością klas w poszczególnych szkołach, dopuszczając jednocześnie możliwość uzgodnień z organem prowadzącym zgodnie z przyjętymi procedurami tworzenia, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych obowiązujących na terenie Gminy Bedlno.

Po przedstawieniu rekomendacji Gminy Bedlno, dyrektorzy szkół podjęli prace nad przygotowaniem arkuszy organizacyjnych. Na bieżąco prowadzone są konsultacje w sprawie łączenia klas. Wójt Gminy Bedlno uwzględniając opinie dyrektorów Szkół dotyczące niełączenia przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, język angielski, matematyka) przychylił się do alternatywnych propozycji łączenia zajęć przedstawionych przez dyrektorów.

Nie zamierzamy oszczędzać na edukacji dzieci i młodzieży, ale racjonalnie wydatkować środki w postaci subwencji i te, na które my wszyscy się składamy.

Częściowe łączenie mało licznych klas na niektórych przedmiotach (wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna i religia) w naszej ocenie nie zagrozi jakości edukacji pod warunkiem, że nauczyciele tych przedmiotów właściwie się do takich zajęć przygotują. Podstawa programowa jest skonstruowana w taki sposób, że nauczyciel z powodzeniem może na wspólnych zajęciach realizować określone treści. Oczywiście, będzie to wymagało od nauczycieli przygotowania się. Z naszej strony zaproponujemy nauczycielom wsparcie np. w postaci szkoleń.

Sytuacja oświaty na terenie Gminy Bedlno jest bardzo złożona. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin wiejskich w Polsce, o ile nie jedyną, w której funkcjonuje aż 5 szkół podstawowych na 5346 mieszkańców (wg stanu na dzień 25.03.2021 roku). Z jednej strony, i co jest zrozumiałe, wszystkim zależy na wysokim poziomie edukacji. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że naszym dzieciom i młodzieży powinniśmy zapewnić jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju, dać tzw. dobry start. Z drugiej strony, nie sposób zapewnić to wszystko, nie biorąc pod uwagę kosztów.

Koszty funkcjonowania szkół na terenie Gminy Bedlno są ogromne. W roku 2020 wyniosły 8.286.188,53 zł, z czego subwencja pokryła 4.793.116,00 zł. Pozostałe pieniądze pochodziły ze środków własnych gminy, czyli z naszych podatków. W przeliczeniu na jednego ucznia średnioroczny koszt wynosi 22.826,97 zł, z czego subwencja oświatowa pokrywa kwotę w wysokości 13.204,18 zł. Obecnie w 5 szkołach podstawowych uczy się 363 uczniów, co w przeliczeniu na jedną szkołę daje średnio 72,6 uczniów, a w przeliczeniu na jedną klasę – 9,07 uczniów w szkole. Subwencja, którą otrzymujemy wyliczana jest na podstawie liczby uczniów, zatem łatwo policzyć, że im mniej uczniów w klasie, czy w szkole, tym więcej środków własnych musi dołożyć organ prowadzący. Niestety, oświata nie jest jedynym zadaniem, które spoczywa na barkach gminy.

Z roku na rok odnotowujemy także coraz mniej urodzeń, a to ma bezpośrednie przełożenie na liczby uczniów w szkołach w kolejnych latach i co za tym idzie, rosnące koszty. W przyszłym roku szkolnym w naszych szkołach podstawowych w klasach I-VIII będzie łącznie 346 uczniów, czyli o 17 uczniów mniej w stosunku do bieżącego roku. W SP Bedlno będzie 88 uczniów, w SP Plecka Dąbrowa – 79, w SP Pniewo – 41, w SP Szewce Nadolne – 73, w SP Żeronice – 65 uczniów. Będziemy mieli łącznie 39 oddziałów, w tym: 1 klasę 3 – osobową, 2 klasy 4 – osobowe, 6 klas 5 – osobowych, 2 klasy 6 – osobowe, 7 klas 7- osobowych, 3 klasy 8 – osobowe, 4 klasy 9 – osobowe, 3 klasy 10 – osobowe, 3 klasy 11 – osobowe, 1 klasę 12 – osobową, 2 klasy 13 – osobowe, 3 klasy 15 – osobowe, 1 klasę 17 – osobową oraz 1 klasę liczącą 21 uczniów.

Nawet w przypadku łączeń klas powstaną grupy liczące nie więcej niż 18 – 19 uczniów, a pamiętajmy, że np. w szkołach miejskich w klasach jest na ogół 22-25 uczniów.

Jako organ prowadzący, jeśli nie chcemy likwidować którejkolwiek szkoły. Musimy szukać innych rozwiązań, które pozwolą nam utrzymać wszystkie szkoły, dzięki czemu uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę blisko miejsca zamieszkania.

Rekomendacje do organizacji szkół i przedszkoli z terenu Gminy Bedlno są rekomendacjami (propozycjami), a nie twardymi zasadami, których na etapie planowania należy się sztywno trzymać bez możliwości analizy sytuacji w poszczególnych szkołach. Adresatami rekomendacji do opracowania projektu arkusza organizacyjnego są dyrektorzy szkół, bo to dyrektor przygotowuje projekt, a rada pedagogiczna opiniuje.

Dlatego też, niezwykle krzywdzące jest dla organu prowadzącego sytuacja, w której nauczyciel szkoły bez znajomości procedur i ewentualnie podjętych decyzji wypowiada się w mediach społecznościowych wywołując, niepotrzebne niepokoje społeczne, angażując w to liczne osoby i instytucje.

Wyrażamy nadzieję, że we wszystkich szkołach powstaną arkusze zawierające optymalne rozwiązania to jest łączenie godzin z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i religii.

To wymaga dobrej woli i zrozumienia niełatwej dla nas wszystkich sytuacji oraz odrobiny lokalnej solidarności.