W związku z występującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zagrożeniem epidemicznym, spowodowanym zakażeniami koronawirusem, nastąpiło zamknięcie placówek oświatowych i wprowadzenie zajęć edukacyjnych w formie zajęć w domu.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, Gmina Bedlno pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu multimedialnego do nauki zdalnej, który będzie umożliwiał uczniom i nauczycielom uczestnictwo w zajęciach, które prowadzone są w systemie kształcenia zdalnego i kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Zakupiono 31 laptopów i 2 tablety graficzne które przekazano dla pięciu szkół w celu prowadzenia zdalnych lekcji. Nauczyciele i uczniowie mają możliwość aktywnego uczestnictwa w kształceniu na odległość, które nie byłoby możliwe bez wsparcia udzielonego w ramach grantu.

Przyznana kwota dotacji to 59 900,00 zł

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.