Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno.

Projekt: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno.

Beneficjent: Gmina Bedlno 

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Fundusz UE: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 

Poddziałanie: 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii. 

Cel Projektu: Głównym celem Projektu jest rozwój Gminy Bedlno poprzez wsparcie gospodarki wodno-ściekowej. Cel ten będzie realizowany poprzez przebudowę systemu dostarczania wody oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Opis Projektu: W ramach Projektu planuje się:

– budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno

– budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Jaroszówka i Garbów cz.1

  (Sieć wodociągowa i Przyłącza wodociągowe)

– budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Jaroszówka i Garbów cz.2

  (Przyłącza wodociągowe) 

Efekt Projektu:

– zwiększenie zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę o 2,464 km

– wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków

– zwiększenie liczby odbiorców korzystających z ulepszonej infrastruktury,
   w tym: wodociągowej – 36 i kanalizacyjnej – 9

– zwiększenie objętości oczyszczonych ścieków o 394 m3/rok

– zwiększenie liczby podłączeń do przebudowanej sieci wodociągowej o 13 szt. 

Całkowita wartość Projektu: 710 351,75 PLN 

Kwota dofinansowania: 364 617,00 PLN 

Planowany okres realizacji: od 2020-03-03 do 2021-03-31

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie