Gmina Bedlno                                                                                                                               Bedlno, dnia 14.01.2021 r.

KOMUNIKAT

Właściciele nieruchomości z terenu Gminy Bedlno

 W związku z występującymi opadami śniegu z deszczem, pragnę przypomnieć o obowiązku dotyczącym usuwania jego nadmiaru z dachów budynków (zwłaszcza wielkopowierzchniowych) oraz o konieczności odśnieżania chodników.

 Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone są na właścicieli
i zarządców nieruchomości określone zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 rt. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz., 1333 z późn. zm.), a także rozporządzeniu nr 4/10 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu
i lodu z obiektów budowlanych (Dz. U. WŁ 2010 r. nr 352, poz. 3131).

 Ignorowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie grozi nie tylko dotkliwymi karami grzywny przewidzianymi prawem budowlanym, ale przede wszystkim w ekstremalnych sytuacjach brak ich respektowania może doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń.

 Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie wielkopowierzchniowych obiektów jak również prywatnych powierzchni i przylegających do nich obszarów podczas zimowego okresu, niewątpliwie wiąże się z poczuciem odpowiedzialności za zdrowie i życie mieszkańców naszej Gminy.

                                                                                                Z poważaniem

                                                                                               /-/ Józef Ignaczewski