informacja

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

W związku z pismem Wojewody Łódzkiego znak RT-II.021.5.2021 z dn. 1 czerwca 2021r. informuję, o rozpoczęciu w cyklu 5 letnim (lata 2020-2024) opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024. Celem omawianego przedsięwzięcia jest określenie a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trenu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace związane z realizacją przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Pracownicy Biura ustalą powierzchnie próbne w lasach według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020r, a następnie cyklicznie będą dokonywali pomiarów na tych powierzchniach.

 

 

Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

/-/ Zenon Dąbrowski