Uwaga w dniu 30 kwietnia 2024 roku mija termin składania wniosków o przyznanie dodatku osłonowego

Uwaga  w dniu 30 kwietnia 2024 roku mija termin składania wniosków o przyznanie dodatku osłonowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie informuje, że   przyjmuje wnioski o przyznanie dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Dodatek będzie uzależniony od miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, ale również od źródła ogrzewania.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym dochód nie przekracza 2100,00 zł lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym dochód nie przekracza 1500,00 zł na osobę. Dodatek będzie przyznawany również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi:

  • 228,80 zł gospodarstwo domowe jednoosobowe;
  • 343,20 zł gospodarstwo 2-3 osobowe;
  • 486,20 zł gospodarstwo 4-5 osobowe;
  • 657,80 zł gospodarstwo 6 i więcej osobowe.

Gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisanymi do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków stawki dodatku są wyższe i wynoszą:

  • 286,00 zł gospodarstwo domowe jednoosobowe;
  • 429,00 zł gospodarstwo 2-3 osobowe;
  • 607,75 zł gospodarstwo 4-5 osobowe;
  • 822,25 zł gospodarstwo 6 i więcej osobowe.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wypłata dodatku osłonowego będzie zrealizowana jednorazowo do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie pok. Nr 4 również elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAPlub poczty polskiej.

Wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 24 282-19-34