Nie palcie śmieci, bo trujecie siebie i dzieci! 

            W kolejnym sezonie grzewczym  przypominamy o zakazie spalania odpadów w  domowych paleniskach. 

            Dla dobra ludzi i środowiska odpady należy segregować a następnie wyrzucić do właściwych worków, pojemników lub dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Bioodpady (odpady kuchenne i z ogrodów) najkorzystniej jest podać kompostowaniu na swojej nieruchomości.

            Domowe piece, kuchnie, kotły nie są przystosowane do spalania odpadów, ponieważ posiadają zbyt niską temperaturę spalania i w efekcie wytwarzają trujące substancje  m.in.:

 • tlenek węgla, który powoduje uszkodzenia układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego,
 • tlenek azotu powodujący uszkodzenia płuc,
 • pyły, które powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,
 • dioksyny, które  są rakotwórcze szczególnie niebezpieczne działają  na układ rozrodczy, system wydzielania wewnętrznego (hormonalnego) i układ odpornościowy;  dioksyny mogą powodować uszkodzenia płodów, obniżony rozwój umysłowy noworodków, obniżoną odporność na infekcje wirusowe i bakteryjne, alergie,
 • dwutlenek siarki, powodujący trudności z oddychaniem,
 • chlorowodór, który w połączeniu z wodą tworzy kwas solny.

            Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożarów domu.

Przypominamy, w domowych paleniskach nie spalaj m.in.:

 • odpadów plastikowych, butelek po napojach, butelek po chemii gospodarczej, worków i torebek foliowych,
 • pieluch jednorazowych,
 • ubrań, szmat, obuwia, zabawek,
 • opon, dętek,
 • płyt laminowanych, wiórowych,
 • ram okiennych z drewna i plastiku,
 • podkładów kolejowych, mebli,
 • drewna malowanego, lakierowanego i impregnowanego,
 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • odpadów rolniczych np. folii, siatek, sznurków, worów po nawozach.

            W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej podejmowane są sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Kara może wynieść nawet 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 

            Przypominamy, że od dnia 1 maja 2018 r. obowiązuje uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniona uchwałą z dnia 22 listopada 2022 r. wprowadzająca na obszarze województwa łódzkiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała ta nazywana jest potocznie uchwałą antysmogową i stanowi prawo miejscowe, obowiązujące na terenie województwa łódzkiego, w tym na terenie gminy Bedlno.

            Głównym celem uchwały antysmogowej jest wprowadzenie odpowiednich regulacji w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza w województwie łódzkim. Poprawa jakości powietrza w sposób oczywisty przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa oraz może wpłynąć na długość ich życia.

Uchwała antysmogowa zakazuje stosowania paliw:

 1. w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej niemniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%;
 2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
 3. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 4. zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

            Przepisy uchwały dla kominków i pieców obowiązują od 1 stycznia 2022 r., po tej dacie wszystkie montowane kominki i piece (czyli miejscowe ogrzewacze pomieszczeń) powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185.

            W uchwale antysmogowej przewidziane zostały przepisy przejściowe dające czas na dostosowanie się do nowych regulacji:

 • dopuszczono możliwość eksploatacji kotłów spełniających wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia,
 • dla kotłów pozaklasowych, tzw. „kopciuchów”, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., określono czas wymiany do 1 stycznia 2025 r.,
 • dla kotłów spełniających wymagania klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., określono czas wymiany do 1 stycznia 2028 r.,
 • dla kominków i pieców, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., określono czas wymiany lub dostosowania instalacji do 1 stycznia 2026 r. (dostosowanie to ma polegać na ograniczeniu wielkości emisji pyłu do poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185).

Prace plastyczne przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie w ramach akcji edukacyjnej promującej ochronę powietrza.