Prośba o pilne wypełnianie ankiet dotyczących  zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Bedlno w 2023 roku                                                                       

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do mieszkańców deklarujących kompostowanie  bioodpadów w przydomowych kompostownikach o pilne wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Ankieta posłuży do oszacowania  ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostownikach przydomowych) na terenie Gminy Bedlno  w 2023 roku.

Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Gminy w Bedlnie przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).  Dane dotyczące zagospodarowania bioodpadów przez mieszkańców zostaną uwzględnione przy obliczeniu wskaźników sprawozdawczych.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć  do Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28 lub 29) w terminie do dnia 9 lutego 2024r. lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno  lub za pośrednictwem platformy  EPUAP.

 

Dodatkowe informacje i druk ankiety można uzyskać w Urzędzie Gminy (pokój nr 28 lub 29 lub telefonicznie: 24 282 19 23, 24 282 19 24.


Załącznik:

Ankieta kompostowanie za 2023