Informacja o przyznaniu pomocy na zakup i montaż stacji meteorologicznej. – Projekt finansowany z Budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

 

W maju br. Gmina Bedlno złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przyznanie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadania polegającego na zakupie i montażu automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu „Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej”.  Szacowany koszt całkowity zadania wyniósł 100 000,00 zł.

Dn.  17 lipca 2023r. Pan Andrzej Górczyński Członek Zarządu Województwa Łódzkiego i Pan Wojciech Frątczak Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wójt Gminy Bedlno Pan Józef Ignaczewski podpisali umowę na realizację w/w zadania. W ramach umowy przyznano dotację celową w wysokości 100 000,00 zł. Realizacja zadania  planowana jest w terminie  wrzesień- grudzień 2023r.  Stacja meteorologiczna będzie wykonana będzie w Żeronicach w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Stacja meteorologiczna służyła będzie do wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Dane ze stacji będą udostępniane do  Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w celu realizacji zadań związanych z określaniem zagrożenia suszą rolniczą.

– Projekt finansowany z Budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
– Projekt finansowany z Budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.