Bedlno, dn. 27.06.2023 r.

   ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

Wójt Gminy Bedlno zaprasza do składania ofert na zakup samochodu, marki STAR o numerze rejestracyjnym  EKU 34PF

1.Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno

2.Przedmiot sprzedaży:

Marka: Star

Model pojazdu: 244

Nr rejestracyjny: EKU 34PF

Rok produkcji: 1980

Numer identyfikacyjny VIN: P24406831 

Rodzaj pojazdu i przeznaczenie: samochód specjalny

Pojemność silnika: 6842ccm

Kolor: czerwony 

  1. Stan techniczny pojazdu :

Samochód o znacznym zużyciu eksploatacyjnym, znacznie skorodowany, liczne  zarysowania, odpryski powłoki lakierniczej. Brak możliwości uruchomienia pojazdu oraz przeprowadzenia próby ruchomej – pojazd niekompletny.

Oferent jest zobowiązany odebrać pojazd osobiście.  

Samochód można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu. 

4.Termin odbioru auta:

Nie później niż do 25 lipca 2023 r.

5.Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z formularzem ofertowym

6.Kryterium i sposób wyboru oferty:

  • Kryteria oceny ofert: cena 100%.
  • Zamawiający niezwłocznie dokona wyboru oferty i podpisze umowę z wybranym wykonawcą na wykonanie zamówienia w możliwie najkrótszym terminie.
  • O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub na adres mailowy.  
  1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę proszę złożyć do dnia 17.07.2023 r. do godz. 15:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Bedlnie Bedlno 24, 99-311 Bedlno (adres sprzedającego),

– za pośrednictwem poczty elektronicznej:  ug@bedlno.pl, mwolszczak@ugbedlno.pl (adres e-mail).

8.Cena wywoławcza pojazdu:

2.800,00 zł

9.Warunki szczegółowe po dokonaniu wyboru oferty i warunki płatności:

Wydanie pojazdu nastąpi po dokonaniu wpłaty, którą należy uiścić najpóźniej do 21.07.2023 r. na konto Urzędu Gminy Bedlno umiejscowione w Banku Spółdzielczym „Wspólna Praca” w Kutnie Nr 24 9021 0008 0010 6454 2000 0003 lub w kasie tut. Urzędu.

  1. Informacje dodatkowe:

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego lub stwierdzenia, że procedura zapytania ofertowego nie przyniosła rezultatu bez podania przyczyny.

  Kontakt w sprawie niniejszego zapytania:

 

tel.                              24 282 19 24
w terminach              w godzinach pracy sprzedającego 7.30 – 15.30

 

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski