Usuwanie Folii Rolniczych I Innych Odpadów Pochodzących Z Działalności Rolniczej Na Terenie Gminy Bedlno

Zgodnie z Umową nr 985/2023/Wn05/OZ-UP-go/D zawartą dn. 29 czerwca 2023r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej z siedzibą Warszawie a Gminą Bedlno, zadanie pn.  „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” dofinansowano w formie dotacji ze środków udostępnionych przez    NFOŚiGW do kwoty 75 000,00 zł, nie więcej niż iloczyn 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

Planowany całkowity koszt zadania: 75 000,00 zł netto (koszt kwalifikowany) + vat.

W wyniku realizowanego zadania planowane jest usunięcie 150 Mg folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Bedlno.

 

Strona internetowa instytucji dotującej zadanie: http://nfosigw.gov.pl 

 

Bedlno dn. 29.06.2023r.