Bedlno, dn. 31.05.2023r.

Informacja w sprawie usuwania folii rolniczych

Informuję, że Gmina Bedlno  ubiega się o dofinansowanie  w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” nabór trzeci.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Programie mogą składać wnioski w terminie od dn. 1 czerwca 2023r. do dn. 20 czerwca 2023r.   w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Formularze dostępne będą w Urzędzie Gminy w Bedlnie (pok. Nr 29) oraz na stronie www.bedlno.pl

Zgodnie z Programem rolnicy,  zobowiązani będą do dostarczenia odpadów w wyznaczonym terminie (planowany termin: III kwartał 2023r.) do miejsca wskazanego przez Gminę Bedlno.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów w ramach Programu ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Do wniosku należy załączyć wszystkie decyzje, zaświadczenia o udzielonej pomy de mininis w latach 2021-2023.

Gmina realizowała będzie zadanie po podpisaniu umowy  na  dofinansowanie z NFOŚiGW.

ZAŁĄCZNIKI: