INFORMACJA

Urząd Gminy w Bedlnie,  w związku z przebudową linii telefonicznej podaje aktualne numery telefonów do kontaktu:

TELEFON GŁÓWNY URZĘDU GMINY W BEDLNIE – 24 282 17 70

WITAMY W URZĘDZIE GMINY BEDLNO, PROSZĘ WYBRAĆ JEDEN Z PONIŻSZYCH NUMERÓW:

  • 1 –  SEKRETARIAT
  • 2 – ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA GRUNTAMI
  • 3 – PLANOWANIE PRZESTRZENNE, GOSPODARKA KOMUNALNA
  • 4 – USC, EWIDENCJA LUDNOŚCIU, DOWODY OSOBISTE, KADRY
  • 5 – PODATKI I OPŁATY LOKALNE, WYMIAR ZOBOWIĄZAŃ, KSIĘGOWOŚĆ, WINDYKACJA
  • 6 – OSP, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, BIURO RADY, SPRAWY OBRONNE
  • 7 – KASA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
  • 8 – ŚWIADCZENIA RODZINNE
  • 9 – POMOC SPOŁECZNA
  • 0 – CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH