Usuwanie azbestu na terenie gminy Bedlno.

Pamiętaj o obowiązku zgłaszania użytkowania wyrobów zawierających azbest

Włókna azbestowe znajdujące się w powietrzu są szkodliwe dla zdrowia. W Polsce ustanowiono zakaz wprowadzania, produkcji oraz obrotu azbestem i jego wyrobami. Zabronione jest także jego ponowne wykorzystywanie. Azbest i jego wyroby winny być stopniowo usuwane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Przy ich wykorzystaniu należy uwzględnić wyniki przeprowadzonych kontroli oraz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania. Usuwanie wyrobów azbestowych powinno odbywać się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, przez wyspecjalizowane i uprawnione firmy.

Wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.

Użytkowanie wyrobów zawierających azbest związane jest z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu właściwym organom w terminie do 31 stycznia każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia:

  • Wójtowi Gminy Bedlno – osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, 
  • Marszałkowi Województwa Łódzkiego – przedsiębiorcy, osoby prawne.

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w tzw. „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, sporządzanej w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedkłada się właściwemu organowi. Drugi egzemplarz „Informacji..” właściciel azbestu przechowuje  przez okres jednego roku, tj. do czasu sporządzenia następnej informacji.

 „Informacja o wyrobach zawierających azbest” stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r.  (Dz. U. Nr 8 z 2011 r. poz. 31).

Stopień pilności usunięcia wyrobach zawierających azbest (punkt 8 „Informacji..” ) określa się na podstawie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.  Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza sie w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną oceną.

Wzór „Oceny…” zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  (Dz. U. nr 71 poz. 649).

Zebrane informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu są wprowadzane następnie przez właściwe organy (Wójta, Marszałka) do Bazy Azbestowej. Baza dostępna jest pod adresem internetowym http://www.bazaazbestowa.gov.pl/.


Na podstawie art. 346 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska osoba, która wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest) nie przekazuje okresowo właściwym organom (Wójtowi Gminy Bedlno lub  Marszałkowi Województwa Łódzkiego) informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, podlega karze grzywny.

Formularze: