Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

link do transmisji 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Informacja Członka Zarządu Województwa Łódzkiego Pana Andrzeja Górczyńskiego na temat budżetu woj. Łódzkiego i innych źródeł finansowania.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
     

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2023-2036;

b) uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2023 rok;

c) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

d) wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Kutnowskiego części zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022-2023;

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu;

f) zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

  1. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy Bedlno.
  2. Interpelacje i zapytania Radnych
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

 

Przewodnicząca  Rady  Gminy

Anna Ratajczyk