Zarządzenie Wójta Gminy Bedlno

ZARZĄDZENIE NR  105/2022
WÓJTA GMINY BEDLNO
z dnia  08 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583,1005,1079, i 1561), art. 4 ust. 1 pkt.15 i 17, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) oraz Rozdziału VI  ust. 2 pkt. 1 i 2 Program współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, stanowiącego  Załącznik do  Uchwały nr XXVI/219/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na  2022 rok, zarządzam co następuje:

  • 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
  • 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert należy opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bedlno , na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno oraz zamieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno.
  • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bedlno.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bedlno, na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno oraz zamieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno.

 

Wójt Gminy Bedlno 

/-/ Józef Ignaczewski