Usuwanie azbestu na terenie gminy Bedlno.

Usuwanie azbestu na terenie gminy Bedlno. 

            Gmina planuje pozyskiwanie środków finansowych na usuwanie   i utylizację azbestu, w 2023 r. Nabór wniosków od mieszkańców o udzielenie dofinansowania usuwania azbestu w 2022 r. prowadzony będzie do dnia 10 stycznia 2023r.

Mieszkańcy, którzy planują ubiegać się o dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest zobowiązani będą do załączenia do wniosku składanego do Urzędu Gminy:

 – kserokopii: zgłoszenia robót lub ostatecznej decyzji właściwego organu architektoniczno-budowlanego (Starostwa Powiatowego w Kutnie) zezwalających na wykonanie prac obejmujących demontaż wyrobów zawierających azbest lub wniosku o wydanie w/w dokumentów,

– dokumentacji zdjęciowej w wersji elektronicznej (płyta CD, DVD) w postaci aktualnych, kolorowych zdjęć obiektów, na których planowany jest demontaż wyrobów zawierających azbest lub miejsc składowania wyrobów zawierających azbest (w przypadku zbierania już zdemontowanych wyrobów azbestowych). Ww. zdjęcia powinny być opatrzone dokładnym adresem oraz powinny umożliwić wizualną identyfikację obiektu lub miejsca składowania na terenie posesji.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Bedlnie oraz na stronie internetowej www.bedlno.pl w zakładce Gmina – Formularze.

 Uwaga:

Rolnicy z terenu gminy Bedlno mogą wnioskować w Urzędzie Gminy w Bedlnie o demontaż i utylizację azbestu z budynków, na których planują wymianę dachu z dofinansowaniem ze środków z ARiMR w ramach inwestycji: Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/  terminie do dnia 15 listopada 2022 r.

https://www.gov.pl/web/arimr/wymiana-w-gospodarstwach-rolnych-pokryc-dachowych-wykonanych-z-materialow-zawierajacych-azbest