Wójt Gminy Bedlno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 12.10.2022 r. do dnia 02.11.2022 r. wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości (lokali użytkowych) stanowiących własność Gminy Bedlno.