Przypominamy o konieczności składania   „Deklaracji dotyczących  źródeł ciepła i źródeł spalania paliw”  w ramach prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii; Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy źródeł ciepła o mocy nie przekraczającej 1MW i spalania paliw w budynkach:

–  mieszkalnych (jednorodzinnych i wielorodzinnych),

–  niemieszkalnych np. usługowych, handlowych.

Obowiązek spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i/lub spalania paliw np. kocioł – piec, kominek, koza, piec kaflowy, piecokuchnia, ogrzewacz powietrza na paliwo stałe, kuchnia węglowa, pompa ciepła, bojler elektryczny, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne.

Termin złożenia deklaracji:

–   do dnia 30 czerwca 2022r. – w przypadku budynków już istniejących,

– 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw w nowo powstałych budynkach.

Deklaracje można składać w następujący sposób:

-w formie elektronicznej, czyli przez Internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego,

lub

– w formie papierowej- wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Bedlnie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Miejsce składania deklaracji w formie papierowej: Urząd Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno.                       

Deklarację można wydrukować ze strony: zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ lub www.bedlno.pl bądź pobrać w Urzędzie Gminy w Bedlnie (pokój nr 28).

Za niezłożenie w wyznaczonym terminie deklaracji do ewidencji CEEB, można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, to może ona wynieść nawet do 5 tys. zł.  – zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące obowiązku składania deklaracji do CEEB są na stronie internetowej: www.zone.gunb.gov.pl