Szanowna Pani/Szanowny Panie,

uprzejmie informuję, że w dniu 1 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1172 zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym w § 13zp określone zostały zasady udzielania przez ARiMR pomocy finansowej dla producentów rolnych, którzy w gospodarstwach rolnych ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2021 r.  

Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR od 16 czerwca do 30 czerwca 2022 r. Po dniu 30 czerwca 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Z pomocy będzie mógł skorzystać producent rolny, który poniósł w 2021 r. straty w uprawach w wyniku:

  • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcie się ziemi lub lawiny, które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 % plonu;
  • suszy, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej publikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 % plonu.

Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcie się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60 % plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcie się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20 % i mniej niż 60% plonu;
  • 500 zł na 1ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5 % i mniej niż 60 % plonu.

Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularze wniosków z instrukcją ich wypełnienia zostaną udostępnione na stronie internetowej ARiMR.

Z poważaniem 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

 

Bogumiła Kapusta
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu