Gmina Bedlno realizuje projekt nr RPLD.11.01.02-10-0085/21 o nazwie ,,Szkoła przyszłości – wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach”  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie: XI.1.2 Kształcenie ogólne

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach poprzez utworzenie nowej pracowni komputerowej, wyposażenie szkoły w cyfrowe pomoce edukacyjne i narzędzia TIK oraz wzrost kompetencji u 14 nauczycieli kształcenia ogólnego z zakresu kompetencji cyfrowych oraz wykorzystania sprzętu TIK.

Projekt jest realizowany od 3 stycznia 2022 r.  do 30 czerwca 2022 r.

W ramach projektu:

  • utworzona zostanie pracownia komputerowa wraz z infrastrukturą sieciową
  • obiekt szkolny zostanie wyposażony w pomoce cyfrowe i narzędzia TIK
  • przeprowadzone zostanie 6 szkoleń dla kadry pedagogicznej z zakresu kompetencji cyfrowych i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Całkowita wartość projektu wynosi:  300 000,00 zł. i obejmuje: dofinansowanie w kwocie 279 000, 00 , w tym ze środków Unii Europejskiej: 255 000,00 zł

 

Gmina Bedlno realizuje projekt nr RPLD.11.01.02-10-0085/21 o nazwie ,,Szkoła przyszłości – wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020