Dodatkowe środki finansowe na rozwój edukacji przedszkolnej w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie.

Informujemy, że Projekt „Dobry start przedszkolaka – dodatkowy oddział Punktu Przedszkolnego w Gminie Bedlno” złożony przez Gminę Bedlno do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/21 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w dniu 19.04.2022 przeszedł pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu i z sumą 138 punktów znalazł się na trzecim miejscu listy.

Oznacza to, że Gmina Bedlno w ramach projektu pozyskała 510 000, 00 zł dofinansowania na utworzenie, wyposażenie i utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bedlnie. Dofinansowaniem objęte jest utworzenie 20 dodatkowych miejsc przedszkolnych.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do nowo tworzonego oddziału przedszkolnego. W pierwszej kolejności przyjęte będzie 17 dzieci wpisanych na listę rezerwową w podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym na rok szkolny 2022/2023.

Realizacja projektu pozwoli na stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej dla realizacji edukacji przedszkolnej w obiekcie Szkoły w Bedlnie.