Usuwanie Folii Rolniczych I Innych Odpadów Pochodzących Z Działalności Rolniczej Na Terenie Gminy Bedlno

Zgodnie z Umową nr 2560/2022/Wn05/OZ-UP-go/D zawartą dn. 25 marca 2022r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą Warszawie a Gminą Bedlno, zadanie pn.  „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” dofinansowano w formie dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW do kwoty 100 000,00 zł, nie więcej niż iloczyn 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

Planowany całkowity koszt zadania: 100 000,00 zł netto (koszt kwalifikowany) + vat.

W wyniku realizowanego zadania planowane jest usunięcie 200 Mg folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Bedlno.

 

Strona internetowa instytucji dotującej zadanie: http://nfosigw.gov.pl 

 

Bedlno dn. 25.03.2022r.