Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy Bedln która odbędzie się 31 marca 2021 roku (tj. środa) godz. 12:00.

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz potrzeby związane
z realizacją zadań.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

b) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2021-2026;

c) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2021 rok;

d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2021 roku;

e) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bedlno na 2021 rok;

f) przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bedlno na 2021 rok;

g) przekazania petycji według właściwości;

h) przekazania petycji według właściwości;

i) utworzenia Gminnego Żłobka w Bedlnie oraz ustalenia jego statutu;

j) ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Bedlnie.

5. Przyjęcie sprawozdań Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno za 2020 rok.

6 .Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Korespondencyjnej Rady Gminy Bedlno.

7. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bedlno.

8 .Rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły do Rady Gminy Bedlno.

9. Sprawy różne.

 Informuje się, że w dniu 31 marca 2021 r. sesja odbędzie się o godz. 12:00 . Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  obrady sesji odbędą się bez udziału sołtysów, publiczności oraz mediów. Obrady będzie można oglądać on-line, w podanym wcześniej linku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.
Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

Uwaga: W przypadku wprowadzenia kolejnych obostrzeń związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2 dopuszcza się możliwość zmiany formy odbycia sesji, o czym Radni zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Ratajczyk