Dn. 22 marca 2021r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ruszył nabór wniosków w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „MOJA WODA”.

Celem programu priorytetowego „MOJA WODA” jest ochrona zasobów wody oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych i roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Celem    strategicznym    jest    podniesienie    poziomu   ochrony    przed   skutkami    zmian    klimatu oraz zagrożeń naturalnych.

Beneficjenci

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do rozliczenia dotacji. Oddanie budynku do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie albo poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Forma i intensywność dofinansowania

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5000,00 zł na jedno przedsięwzięcie obejmujące jedną nieruchomość Beneficjenta.

Okres realizacji Programu

Program realizowany w latach 2020 –2024 lub do czasu rozdysponowania puli środków. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. Zawieranie umów z beneficjentami przewidziane jest w terminie do 30.06.2024 r. Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2024 r. oraz maksymalnie do 12 miesięcy od podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez WFOŚiGW.

Sposób składania wniosków

Wnioski do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowana jest nieruchomość, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, należy składać na obowiązującym formularzu za pośrednictwem Portalu Beneficjenta i w wersji papierowej w WFOŚiGW pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi93-465 Łódź ul. Dubois 118 albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Przed złożeniem wniosku Wnioskodawca rejestruje konto na Portalu Beneficjenta znajdującym się na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza  wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy zapisać na dysku komputera wypełnić  i  przesłać  poprzez  Portal  Beneficjenta  do  WFOŚiGW, oraz wydrukowany i  podpisany wniosek tej samej treści, w wersji papierowej przesłać lub złożyć do WFOŚiGW albo przesłać za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).  Wnioskodawca  przesyłający  wniosek  poprzez  Portal  Beneficjenta  zobowiązany  jest  również  do wydrukowania  wniosku  z  Portalu  Beneficjenta i dostarczenia  podpisanego  wniosku w  postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

Rodzaje przedsięwzięć oraz kategorie kosztów kwalifikowanych

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, dostawa, montaż, budowa i uruchomienie instalacji:

  • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe –bez orynnowania),
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiornika podziemne, zbiorniki naziemne, „oczka wodne”),
  • do retencjonowana wód opadowych (w   tym   roztopowych)   w   gruncie   (np.   rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe –bez kosztów   nasadzeń),
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach –zielone dachy (warstwa drenażowa –bez kosztów nasadzeń),
  • do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej/roztopowej).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych)  oraz  koszty  adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.  W przypadku, jeśli w ramach  przedsięwzięcia  Wnioskodawca  nie  przewiduje  realizacji  zakresu wskazanego  w   pkt.  2), na terenie nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie musi/muszą znajdować się zbiornik/zbiorniki  do  gromadzenia  wód  opadowych  lub  roztopowych o pojemności łącznej co najmniej 2 m3.

Pytania dotyczące naboru wniosków do Programu Priorytetowego „Moja Woda” można kierować pod poniższe numery telefonów:

    42 20 71 480

    42 66 34 159

    42 66 34 194

lub mailowo na adres:   mojawoda@wfosigw.lodz.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci/584-nabor-wnioskow-dla-zadan-realizowanych-w-ramach-programu-priorytetowego-moja-woda-na-lata-2020-2024-2

Opracowano na podstawie informacji przedstawionych na stronie: https://www.wfosigw.lodz.pl