Darmowe szkolenia dla mieszkańców Gminy Bedlno

 

  Szkolenia będą realizowane w ramach   Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

  dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.POPC.03.01.00-00-0081/18

  Wójt Gminy Bedlno zaprasza mieszkańców Gminy, którzy ukończyli 25 rok życia, w tym osoby z niepełnosprawnością, osoby w wieku 65+ nieposiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe, do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych.

MODUŁY TEMATYCZNE:

1.RODZIC W INTERNECIE

2.MÓJ BIZNES W SIECI

3.MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI

4.DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

5.TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)

6.ROLNIK W SIECI

7.KULTURA W SIECI

 

  Szkolenia (w wymiarze 16 godz. dydaktycznych) odbywać się będą w  12 osobowych grupach, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów – w  okresie od IV 2019 r. do I 2020 r.. W  trakcie dwudniowych zajęć kursanci korzystać będą z  nowoczesnego sprzętu komputerowego umożliwiającego poznanie innowacyjnych rozwiązań i  narzędzi cyfrowych. Po ich zakończeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający rozwój kompetencji cyfrowych z  wybranego modułu szkoleniowego i komplet materiałów szkoleniowych. Organizator zapewnia bezpłatny catering. Liczba zaplanowanych modułów szkoleniowych: 24.

Szczegółowych informacji udzielają: KOORDYNATOR PROJEKTU:   Dorota Stelmaszczyk    tel. 24  285 52 91 BIURO PROJEKTU: Teresa Wawer   tel. 24  282 17 81, Urząd Gminy w Bedlnie, pokój nr 18.

ZAPISY NA SZKOLENIA (Decyduje kolejność zgłoszeń):

     1.Sekretariat S.P. w Żeronicach tel. 24 28 55  291 

     2.Sekretariat S.P. w Bedlnie tel. 24 28 21  426, 24  282 13 48 

     3.Sekretariat S.P. w Pniewie tel. 24  282 17 17 

     4.Sekretariat S.P. w Pleckiej Dąbrowie tel. 24  282 21 66 

     5.Sekretariat S.P. w Szewcach Nadolnych  tel. 24  383 00 44, 721  287 687 

     6.Gmina Bedlno pokój nr 18, tel. 24  282 17 81

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w w/w punktach rekrutacyjnych oraz u Sołtysów poszczególnych Sołectw.

TEMATYKA SZKOLEŃ

Moduł 1 –  „Rodzic w  Internecie”.  Zajęcia adresowane są do rodziców i  opiekunów. Uczestnicy szkolenia poznają źródła wartościowych i  pochodzących z  legalnych źródeł treści dostępnych w  bibliotekach i  muzeach cyfrowych oraz nauczą się jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w  sieci i  reagować na zagrożenia. Rodzice i  opiekunowie nauczą się m.in. jak korzystać z  podstawowych usług e-administracji dla rodzin takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny, a  także z  usług związanych ze  zdrowiem. Ponadto nauczą się jak korzystać m.in. z  podstawowych usług e-administracji z  wykorzystaniem konta w  ePUAP i  profilu zaufanego.

Moduł 2 – „Mój biznes w  sieci”.  Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w  ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W  szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji.  Ponadto nauczy się jak korzystać m.in. z  podstawowych usług e-administracji z  wykorzystaniem konta w  ePUAP i  profilu zaufanego.

Moduł 3 – „Moje finanse i  transakcje w  sieci”.  Przeznaczony dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i  urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po jego zakończeniu każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z  podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o  zaświadczenia, świadczenia, czy też występując o  dowód osobisty – wszystko w  sposób elektroniczny, szybko i  bezpiecznie. Ponadto nauczy się jak korzystać m.in. z  podstawowych usług e-administracji z  wykorzystaniem konta w  ePUAP i  profilu zaufanego.

Moduł 4 – „Rolnik w  sieci”.  Szkolenie dedykowane dla rolników oraz ich współmieszkańców. Rolnicy dowiedzą się gdzie i  jakie przydatne informacje, aplikacje i  e-usługi mogą znaleźć w  sieci, jak z  nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W  ramach nauki pozyskiwania informacji z  sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z  najpopularniejszymi portalami rolniczymi, dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych oraz portalami meteorologicznymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z  podstawowych usług e-administracji z  wykorzystaniem konta w  ePUAP i  profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i  e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w  KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

Moduł 5 – „Działam w  sieciach społecznościowych”.  Przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać z  portali społecznościowych (takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram i  in.) w  swojej codziennej pracy i  w  życiu prywatnym. Uczestnicy w  trakcie szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w  świecie mediów społecznościowych, w  tym m.in. nauczą się nawiązywać i  podtrzymywać znajomości, współdziałać z  innymi użytkownikami internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z  twórczości innych zgodnie z  prawem. Ponadto nauczą się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z  wykorzystaniem konta w  ePUAP i  profilu zaufanego.

Moduł 6 – „Tworzę własną stronę internetową (blog)”.  Przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i  prowadzić własną stronę interentową lub bloga. Uczestnicy szkolenia zyskają podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w  sieci, zarządzać nim, opracowywać i  dodawać do niego nowe treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe) zgodnie z  prawem autorskim. Nauczą się rozpowszechniać generowany przez siebie materiał oraz monitorować jego oddziaływanie, wykorzystując dostępne mechanizmy analityki internetowej. Dowiedzą się również jakich formalności należy dopełnić w  związku z  prowadzeniem strony interneowej, a  także jak korzystać z  podstawowych usług e-administracji z  wykorzystaniem konta w  ePUAP i  profilu zaufanego.

Moduł 7 – „Kultura w  sieci”.  Przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w  Internecie szukać ciekawych i  przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i  zasobów edukacyjnych z  legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z  ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z  kultury w  sieci i  zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w  tym korzystania z  Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z  sieci i  jak stworzyć drzewo genealogiczne. Ponadto nauczą się jak korzystać m.in. z  podstawowych usług e-administracji z  wykorzystaniem konta w  ePUAP i  profilu zaufanego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Skip to content